Godenko Aleksey Efimovich, Acting Vice-rectore for International Relations

Boyko Grigory Vladimirovich, Head of International Relations Department

Alyaeva Liliya Sergeevna, Translator