Kalashnikov Sergei Yuryevich, D. Sc. (Technology), Professor, Vice-rectore for International Relations

(8442) 24-80-09

kalashnikov@vstu.ru

Boyko Grigory Vladimirovich, Head of International Relations Department

+7 (8442) 24-81-14

boyko@vstu.ru

Kuzmina Galina Anatolevna, Translator

+7 (8442) 24-81-14

foreign@vstu.ru

Perminova Anna Vladimirovna, Translator

+7 (8442) 24-81-14

foreign@vstu.ru

Kolacheva Tatyana Vyacheslavna, Translator

+7 (8442) 24-81-14

foreign@vstu.ru